bonomarzo.info

Quartz enhanced photoacoustic spectroscopy

Закрыть ... [X]Publication List


"", Tatsuya Kameyama, Seiya Koyama, Takahisa Yamamoto, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Phys. Chem. C. 122, 25, 13705-13715(2018). DOI:10. 1021/acs. jpcc. 8b00255
"", Tatsuya Kameyama, Kouta Sugiura, Yujiro Ishigami, Takahisa Yamamoto, Susumu Kuwabata, Tomoki Okuhata, Naoto Tamai and Tsukasa Torimoto, J. Mater. Chem. C. 6 , 2034-2042 (2018)
DOI:10. 1039/C7TC05624A
"", Reiko Izumi, Yu Yao, Tetsuya Tsuda, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, Adv. Mater. Interfaces 1701123 (2017). DOI:10. 1002/admi. 201701123
"", Tsukasa Torimoto, Electrochemistry, 85, 534-542 (2017). DOI:10.5796/electrochemistry.85.534 (Review)
"", Takashi Hamada, Daisuke Sugioka, Tatsuya Kameyama, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 46, 956-959 (2017). DOI:10.1246/cl. 170242
"", Dharmendar Kumar Sharma, Shuzo Hirata, Lukasz Bujak, Vasudevanpillai Biju, Tatsuya Kameyama, Marino Kishi, Tsukasa Torimoto and Martin Vacha, Phys. Chem. Chem.Phys., 19, 3963-3969(2017). DOI:10. 1039/C6CP07550A
, Yusuke Ogihara, Hiroshi Yukawa, Tatsuya Kameyama, Hiroyasu Nishi, Daisuke Onoshima, Tetsuya Ishikawa, Tsukasa Torimoto and Yoshinobu Baba, Sci. Rep., 7 40047(2017) DOI:10. 1038/srep40047
“", Tsukasa Torimoto, Tatsuya Kameyama and Susumu Kuwabata: M. H. G. Prechtl eds., Nanocatalysis in Ionic Liquids, Wiley, Ch.9, 171-205 (2016)(Book), DOI: 10.1002/9783527693283
・“", Tsukasa Torimoto, Yutaro Kamiya, Tatsuya Kameyama, Hiroyasu Nishi, Taro Uematsu, Susumu Kuwabata, and Tamaki Shibayama, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 27151-27161 (2016). DOI: 10.1021/acsami.6b10408


・"", Shushi Suzuki, Yuuki Hattori, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Photochem. Photobiol. A Chem. , 332, 371-375 (2017).
DOI:10.1016/j.jphotochem.2016.08.034
・"", Daisuke Sugioka, Tatsuya Kameyama, Takahisa Yamamoto, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Commun., 52, 12241-12244 (2016). DOI: 10.1039/C6CC06517A


・"", Kazuki Yoshii, Keisuke Yamaji, Tetsuya Tsuda, Hiroaki Matsumoto, Takeshi Sato, Reiko Izumi, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, J. Mater. Chem. A 4(31), 12152-12157 (2016). DOI:10.1039/C6TA04859E


・" ", Dharmendar Kumar Sharma, Shuzo Hirata, Lukasz Bujak, Vasudevanpillai Biju, Tatsuya KAMEYAMA, Marino Kishi, Tsukasa Torimoto and Martin Vacha, Nanoscale 8(28), 13687-13694 (2016). DOI:10.1039/C6NR03950B


・" ", Yoshikiyo Hatakeyama, Satoshi Kimura, Tatsuya Kameyama, Yoshiaki Agawa, Hiroyuki Tanaka, Ken Judai, Tsukasa Torimoto, and Keiko Nishikawa, Chem. Phys. Lett. 658 188-191(2016) DOI:10.1016/j.cplett.2016.06.044
", Shinta Watanabe, Yuki Sawada, Masato Nakaya, Masahito Yoshino, Takanori Nagasaki, Tatsuya Kameyama, Tsukasa Torimoto, Yusuke Inaba, Hideharu Takahashi, Kenji Takeshita and Jun Onoe, J. Appl. Phys. 119, 235102(2016),
DOI:10.1063/1.4954070.
・“
”, Taro Uematsu, Eisuke Shimomura, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, J. Phys. Chem. C, 2016, 120(29), pp 16012-16023, DOI:10.1021/acs.jpcc.5b12698


・“”, Daisuke Sugioka, Tatsuya Kameyama, Susumu Kuwabata, Takahisa Yamamoto, and Tsukasa Torimoto, ACS Appl. Mater. Inter. 8 (17) 10874-10883(2016). DOI:10.1021/acsami.6b01978


・“”, Tatsuya Kameyama, Yujiro Ishigami, Hiroshi Yukawa, Shimada Taisuke, Yoshinobu Baba, Tetsuya Ishikawa, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Nanoscale, 8, 5435-5440, (2016), DOI: 10.1039/C5NR07532G
・“”, Tatsuya Kameyama, Takuya Takahashi, Takahiro Machida, Yutaro Kamiya, Takahisa Yamamoto, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Phys. Chem. C, 119, 24740-24749, (2015), DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b07994
・“”, Daisuke Sugioka, Tatsuya Kameyama, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Phys. Chem. Chem. 17, 13150-13159, (2015), DOI: 10.1039/C5CP01602A
・“”, Tsukasa Torimoto, Yasuhiro Ohta, Kazuki Enokida, Daisuke Sugioka,Tatsuya Kameyama, Takahisa Yamamoto, Tamaki Shibayama, Kazuki Yoshii, Tetsuya Tsuda, and Susumu Kuwabata, J. Mater. Chem. A, 3, 6177-6186, (2015), DOI: 10.1039/C4TA06643J
・“”, Shushi Suzuki, Yousuke Tomita, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Dalton Transactions, 44, 4186-4194, (2015), DOI: 10.1039/C4DT03557G
・“”, Hiroyasu Nishi, Tsukasa Torimoto and Tetsu Tatsuma, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 4042-4046, (2015), DOI: 10.1039/C4CP04673K

・”, Tatsuya Kameyama, Yusuke Douke, Hiroko Shibakawa, Masahide, Kawaraya, Hiroshi Segawa, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Phys. Chem. C, 118(51), 29517-29524, (2014), DOI: 10.1021/jp508769f
・“” , Hiroyasu Nishi, Takahito Nagano, Tatsuya Kameyama, Susumu Kuwabata,and Tsukasa Torimoto, CrystEngCom.,17(1), 174-182 (2015)

・“” , Taro Uematsu, Yusuke Kaji, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, Electrochemistry, 82(5), 338-340 (2014)
・“” ,Taro Uematsu, Masahiro Baba, Yoshifumi Oshima, Tetsuya Tsuda, Tsukasa Torimoto and Susumu Kuawabata, J. Am. Chem. Soc., 136 (39), 13789–13797 (2014), DOI:10.1021/ja506724w
・“” ,Tasuya Kameyama, Shigetoshi Fujita, Hideaki Furusawa and Tsukasa Torimoto, Part. Part. Syst. Charact. 31 (11), 1122-1126 (2014) DOI:10.1002/ppsc.201400054
・“”, Susumu Kuwabata, Tsukasa Torimoto, Akihito Imanishi and Tetsuya Tsuda; Jun-ichi Kadokawa, Ed., Ionic Liquids - New Aspects for the Future, InTech, Ch. 23, 597-615 (2013).(Review)
・“” , Miyazaki Yoshiyuki, Yukawa Hiroshi, Nishi Hiroyasu, Okamoto Yukihiro, Kaji Noritada, Torimoto Tsukasa, Baba Yoshinobu, Cell Medicine, 6(1-2), 91-97 (2013)

・, Susumu Kuwabata, Hiro Minamimoto, Kosuke Inoue, Akihito Imanishi, Ken Hosoya, Hiroshi Uyama, Tsukasa Torimoto, Tetsuya Tsuda, Shu Seki, Scientific Reports 4, 3722, (2014), DOI: 10.1038/srep03722
・“”, Tsukasa Torimoto, Tatsuya Kameyama , Susumu Kuwabata, J. Phys.Chem. Lett., 5, 336-347 (2014) , DOI: 10.1021/jz402378x  
(Review)

・“”, Hiroyasu Nishi, Takahito Nagano, Susumu Kuwabata and Tsukasa Torimoto,Phys.Chem.Chem.Phys., 16, 672-675 (2014), ,DOI: 10.1039/c3cp53946f

・“”, Ryoko Hirashima, Takahiro Seki, Kiyofumi Katagiri, Yuki Akuzawa, Tsukasa Torimotoa and Yukikazu Takeoka,J. Mater. Chem. C, 2, 344-348 (2014) , DOI: 10.1039/C3TC31438C

・“”, Hiroyasu Nishi, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Phys. Chem. C, 117 (4), 21055-21063 (2013),

・“”, Taro Uematsu, Akihisa Doko, Tsukasa Torimoto, Koji Oohora, Takashi Hayashi, and Susumu Kuwabata J. Phys. Chem. C, 117 (30), 15667-15676 (2013), 
・, Masanori Hirano, Kazuki Enokida, Ken-ichi Okazaki, Susumu Kuwabata, Hisao Yoshida, and Tsukasa Torimoto Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 7286-7294 (2013), 
・“”, Akira Ishikawa, Katsuya Osono, Atsushi Nobuhiro, Yoshihiko Mizumoto, Tsukasa Torimoto, and Hajime Ishihara, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 4214-4225 (2013)
・“”, Takuya Takahashi, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, Akira Ishikawa, Hajime Ishihara, Yasuyuki Tsuboi, and Tsukasa Torimoto, J. Phys. Chem. C, 117, 2511-2520 (2013)
・“”, Meilin Dai, Taro Uematsu, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 42, 171-173 (2013)

・, Susumu Kuwabata, Tsukasa Torimoto, Akihito Imanishi, and Tetsuya Tsuda, Electrochemistry, 80, 498-503 (2012)(Review)
・, Yu Matsuda, , Tsukasa Torimoto, Tomohiro Kameya, Tatsuya Kameyama, Susumu Kuwabata, Hiroki Yamaguchi, Tomohide Niimi, Sensors and Actuators B: Chemical, 176, 505-508 (2013)
・, Tsukasa Torimoto, Masaki Tada, Meilin Dai, Tatsuya Kameyama, Shushi Suzuki, and Susumu Kuwabata, J. Phys. Chem. C, 116 (41), 21895–21902 (2012)
・“”, Tetsuya Sasamura, Takaaki Osaki, Tatsuya Kameyama, Tamaki Shibayama, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 41, 1009-1011 (2012)

・, Kazuki Yoshii, Tetsuya Tsuda, Takashi Arimura, Akihito Imanishi, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, RSC Adv., 2, 8262-8264 (2012)
・, Shushi Suzuki, Toshimasa Suzuki, Yousuke Tomita, Masanori Hirano, Ken-ichi Okazaki, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, CrystEngComm, 14, 4922-4926 (2012)

・, Meilin Dai, Shoji Ogawa, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, Yasuyuki Tsuboi, and Tsukasa Torimoto, J. Mater. Chem., 22, 12851-12858 (2012)
・ , Tetsuya Sasamura, Ken-ichi Okazaki, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata and Tsukasa Torimoto, RSC Adv., 2, 552-559 (2012)
・, Koji Furukawa, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Takayuki Yako, Masashi Otsuki, Yasuyuki Tsuboi, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 40, 1411-1413 (2011)
・, Shigeo Maeda, Taro Uematsu, Toshihiro Doi, Jun Tokuda, Toshihiro Fujita, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, Electrochemistry, 79, 813-816 (2011)
・, Meilin Dai, Ken-ichi Okazaki, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, Tsukasa Torimoto,Electrochemistry, 79, 790-792 (2011)
・, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Katsuhiko Takagi, Tsukasa Torimoto, Electrochemistry, 79, 776-778 (2011)
・, Tsukasa Torimoto, Hiroki Horibe, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Shigeru Ikeda, Michio Matsumura, Akira Ishikawa, and Hajime Ishihara, J. Phys. Chem. Lett., 2, 2057–2062 (2011)
・, Shushi Suzuki, Yasuhiro Ohta, Takashi Kurimoto, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 13585–13593 (2011)
・, Tatsuto Yui, Yuka Kobayashi, Yuri Yamada, Kazuhisa Yano, Yoshiaki Fukushima, Tsukasa Torimoto, and Katsuhiko Takagi, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3 (4), 931–935 (2011)
・, Tatsuya Kameyama, Yumi Ohno, Ken-ichi Okazaki, Taro Uematsu, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 221, 244-249 (2011)
・, Ryohei Yasukuni, Guillaume Laurent, Ken-ichi Okazaki, Makoto Oki, Tsukasa Torimoto, Tsuyoshi Asahi, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 221, 194– 198 (2011)
・”, Ken-ichi Okazaki, Junya Sakuma, Jun-ichi Yasui, Susumu Kuwabata, Kaori Hirahara, Nobuo Tanaka, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 40, 84-86 (2011)
・, Susumu Kuwabata, Tetsuya Tsuda, and TsukasaTorimoto, J. Phys. Chem. Lett., 1, 3177-3188.(2010)
(Review)


・“”, Tsukasa Torimoto,Tetsuya Tsuda, Ken-ichi Okazaki, Susumu Kuwabata, Adv. Mater., 22, 1196-1221(2010) (Review)
・, Taro Uematsu, Toshihiro Doi, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, J. Phys. Chem. Lett., 1, 3283–3287 (2010)
・, Takashi Harada, Shigeru Ikeda, Fumihiro Hashimoto, Takao Sakata, Keita Ikeue, Tsukasa Torimoto, and Michio Matsumura, Langmuir 26(22), 17720–17725 (2010)
・, Toshimasa Suzuki, Ken-ichi Okazaki, Shushi Suzuki, Tamaki Shibayama, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Mater., 22, 5209-5215 (2010)
・”, Toshimasa Suzuki, Shushi Suzuki, Yousuke Tomita, Ken-ichi Okazaki, Tamaki Shibayama, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 39, 1072-1074 (2010)
・, Yoshiro Oda, Koji Hirano, Kazuki Yoshii, Susumu Kuwabata, Tsukasa Torimoto, and Masahiro Miura,Chem. Lett., 39, 1069-1071 (2010)
・, Chikara Ohtsuki, Yuji Ichikawa, Hiroyuki Shibata, Giichiro Kawachi, Tsukasa Torimoto, Shin-ichi Ogata, J. Mater. Sci.: Mater. Med. 21, 1225-1232 (2010)
・, Tetsuya Tsuda, Kazuki Yoshii, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, J. Power Sources,195, 5980-5985 (2010)
・ , Tatsuya Kameyama, Takaaki Osaki, Ken-ichi Okazaki, Tamaki Shibayama, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata and Tsukasa Torimoto, J. Mater. Chem., 20, 5319-5324 (2010)


・, Tetsuya Sasamura, Ken-ichi Okazaki, Ryuta Tsunoda, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 39, 619-621 (2010)
・, Taro Uematsu, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, Electrochemistry, 78, 170-174 (2010)
・, Tsukasa Torimoto, Shoji Ogawa, Tomohiro Adachi, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Tamaki Shibayama, Akihiko Kudo and Susumu Kuwabata, Chem. Commun., 46, 2082-2084 (2010)
・ , Tatsuya Kameyama, Yumi Ohno, Takashi Kurimoto, Ken-ichi Okazaki, Taro Uematsu, Susumu Kuwabata and Tsukasa Torimoto, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 1804–1811 (2010)
・ “”, 有本聡, 蔭山仁志, 佐藤雄一, 幕田悟史, 津田哲哉, 桑畑進, 鳥本司, 表面科学 30, 368-373 (2009)
・, Taro Uematsu, Takahiro Waki, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, J. Phys. Chem. C, 113, 21621-21628 (2009)
・, Taro Uematsu, Shohei Taniguchi, Tsukasa Torimoto and Susumu Kuwabata, Chem. Commun., 2009, 7485-7487
・, Tetsuya Tsuda, Takasuke Kurihara, Yasunori Hoshino, Tomonori Kiyama, Ken-ichi Okazaki, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata, Electrochemistry, 77, 693-695 (2009)
・, Toshimasa Suzuki, Ken-ichi Okazaki, Tomonori Kiyama, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Electrochemistry, 77, 636-638 (2009)
・“”, T. Uematsu , H. Kitajima, T. Kohma, T. Torimoto, Y. Tachibana, and S. Kuwabata,  Nanotechnology,20, 215302 (2009)
・, Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Katsuhiko Takagi, and Tsukasa Torimoto, Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 5369-5376 (2009)
・, Ken-ichi Okazaki, Jun-ichi Yasui, and Tsukasa Torimoto, Chem. Commun., 2917-2919 (2009)
・  Yuji Ichikawa, Shin-ichi Ogata, Tsukasa Torimoto, Giichiro Kawachi, Koichi Kikuta and Chikara Ohtsuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 117, 294-298 (2009)
・”, Ken-ichi Okazaki, Tomonori Kiyama, Toshimasa Suzuki, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett., 38, 330-331 (2009)
・, Yoshikiyo Hatakeyama, Maimi Okamoto, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, and Keiko Nishikawa, J. Phys. Chem. C, 113, 3917-3922 (2009)
・, Tatsuto Yui, Takuya Hirano, Ken-ichi Okazaki, Haruo Inoue, Tsukasa Torimoto, Katsuhiko Takagi, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 207, 135-142 (2009)
・“”, Takuya Hirano, Tatsuto Yui, Ken-ichi Okazaki, Tsutomu Kajino, Yoshiaki Fukushima, Haruo Inoue,Tsukasa Torimoto, and Katsuhiko Takagi, J. Nanosci. Nanotechnol., 9, 495-500 (2009)
・ “”, Tsukasa Torimoto, Masayuki Hashitani, Takahito Konishi, Ken-ichi Okazaki, Tamaki Shibayama, and Bunsho Ohtani, J. Nanosci. Nanotechnol., 9, 506-513 (2009).
・, Takashi Harada, Shigeru Ikeda, Yun Hau Ng, Takao Sakata, Hirotaro Mori, Tsukasa Torimoto, and Michio Matsumura, Adv. Funct. Mater., 18, 2190-2196 (2008)
・”, Takashi Harada, Shigeru Ikeda, Natsumi Okamoto, Yun Hau Ng, Suguru Higashida, Tsukasa Torimoto, and Michio Matsumura, Chem. Lett., 37, 948-949 (2008)
・, Satoshi Arimoto, Hitoshi Kageyama, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, Electrochem. Commun., 10, 1901-1904 (2008)
・, Satoshi Arimoto, Daisuke Oyamatsu, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, CHEMPHYSCHEM, 9, 763-767 (2008)
・Om P. Khatri, Kosaku Adachi, Kuniaki Murase, Ken-ichi Okazaki, Tsukasa Torimoto, Nobuo Tanaka, Susumu Kuwabata, and Hiroyuki Sugimura, Langmuir, 24, 7785-7792 (2008)

・” Tatsuya Kameyama, Ken-ichi Okazaki, Yuji Ichikawa, Akihiko Kudo, Susumu Kuwabata, and Tsukasa Torimoto, Chem. Lett, 37, 700-701 (2008)
・,  Satoshi Arimoto, Masaharu Sugimura, Hitoshi Kageyama, Tsukasa Torimoto, Susumu Kuwabata, Electrochimica Acta,53, 6228-6234 (2008)
・ , K. Okazaki, T. Kiyama, K. Hirahara, N. Tanaka, S. Kuwabata, and T. Torimoto, Chem. Commun., 691-693 (2008)
・ Shigeru Ikeda, Hideyuki Kobayashi, Yoshimitsu Ikoma, Takashi Harada, Tsukasa Torimoto, Bunsho Ohtani and Michio Matsumura, Phys. Chem. Chem. Phys., 9, 6319-6326 (2007)
・ “”, Keiichi Sato, Satoshi Kojima, Shinya Hattori, Taeko Chiba, Keiko Ueda-Sarson,Tsukasa Torimoto, Yasuhiro Tachibana, and Susumu Kuwabata, Nanotechnology, 18, 465702 (2007) 
・, Tsukasa Torimoto, Tomohiro Adachi, Ken-ichi Okazaki, Miwa Sakuraoka, Tamaki Shibayama, Bunsho Ohtani, Akihiko Kudo, and Susumu Kuwabata, J. Am. Chem. Soc., 129, 12388-12389 (2007)
・Shigeru Ikeda, Yoshimitsu Ikoma, Hideyuki Kobayashi, Takashi Harada, Tsukasa Torimoto, Bunsho Ohtani and Michio Matsumura, Chem. Commun., 3753-3755 (2007)
・, Naoya Murakami, Orlando Omar Prieto Mahaney, Ryu Abe, Tsukasa Torimoto, and Bunsho Ohtani, J. Phys. Chem. C, 111, 11927-11935 (2007)
・“”, Tatsuto Yui, Tatsuya Kameyama, Takayosi Sasaki, Tsukasa Torimoto and Katsuhiko Takagi, J. Porphyrins Phthalocyanines , 11, 428 (2007)
・“Microscopic Structure of Separately Accommodated Phorphyrins and Viologens in Mesoporous Silica and Titania Nanosheet Hybrid Films”, Tatsuo Yui, Tsutomu Kajino, Takako Tsuchino, Ken-ichi Okazaki, Tsukasa Torimoto, Yoshiaki Fukushima, and Katsuhiko Takagi, Trans. Mater. Res. Soc. Jap., 32, 449-452 (2007)
・”, K.-i. Okazaki, N. Kojima, Y. Tachibana, S. Kuwabata, and T. Torimoto,Chem. Lett., 36, 712-713 (2007)
・“”, B. Pal, T. Torimoto, K.-i. Okazaki and B. Ohtani, Chem. Commun., 483-485 (2007)
・”, Y. Tachibana, H. Y. Akiyama, Y. Ohtsuka, T. Torimoto, and S. Kuwabata, Chem. Lett., 36, 88-89 (2007)
・ “, X. Chen, H. Mayama, G. Matsuo, T. Torimoto, B. Ohtani, and K. Tsujii, J. Colloid Interface Sci., 305, 308-314 (2007)
・, T. Torimoto, K.-i. Okazaki, T. Kiyama, K. Hirahara, N. Tanaka, and S. Kuwabata, Appl. Phys. Lett., 89, 243117 (2006)
・, T. Nishikawa, T. Torimoto, T. Nakanishi, T. Osaka, B. Ohtani, Chem. Phys. Lett., 432, 502-507 (2006)
・, Y. Ohara, T. Nakabayashi, K. Iwasaki, T. Torimoto, B. Ohtani, T. Hiratani, K. Konishi, N. Ohta, J. Phys. Chem. B., 110, 20927-20936 (2006)
・, S. Ikeda, S. Ishino, T. Harada, N. Okamoto, T. Sakata, H. Mori, S. Kuwabata, T. Torimoto, M. Matsumura, Angew. Chem. Int. Ed., 45, 7063-7066 (2006)

・, T. Yui, Y. Kobayashi, Y. Yamada, T. Tsuchino, K. Yano, T. Kajino, Y. Fukushima, T. Torimoto, H. Inoue, and K. Takagi, Phys. Chem. Chem. Phys., 8, 4585-4590 (2006)
・“”, H. Takashima, Hideki Fujiwara, J.-i. Hotta, S. Takeuchi, K. Sasaki, S.-y. Murakami, T. Torimoto, B. Ohtani, "Jap. J. Appl. Phys., 45, 6917-6921 (2006)
・, T. Torimoto, S.-y. Murakami, M. Sakuraoka, K. Iwasaki, K.-i. Okazaki, T. Shibayama, and B. Ohtani, J. Phys. Chem. B, 110, 13314-13318 (2006)
・ N. Murakami, O. O. P. Mahaney, T. Torimoto, and B. Ohtani, Chem Phys. Lett., 426, 204-208 (2006)
・, K. Iwasaki, T. Torimoto, T. Shibayama, T. Nishikawa, and B. Ohtani, Small, 2, 854-858 (2006)
・“”, S. Kuwabata, A. Kongkanand, D. Oyamatsu, and T. Torimoto, Chem. Lett., 35, 600-601 (2006)
・“”, Y. Ohara, T. Nakabayashi, K. Iwasaki, T. Torimoto, B. Ohtani, and N. Ohta, Compt. Rend. Chim., 9, 742-749 (2006)
・, S. Kuwabata, K. Sato, S. Hattori, T. Chiba, K. Ueda-Sarson, Y. Tachibana, and T. Torimoto, Chem. Lett., 34, 1300-1301 (2005)
・“”, B. Pal, T. Torimoto, S. Ikeda, T. Shibayama, K. Sugawara, H. Takahashi, and B. Ohtani, Top. Cat., 35, 321-325 (2005)
・“”, B. Pal, T. Torimoto, K. Iwasaki, T. Shibayama, H. Takahashi, and B. Ohtani, J. Appl. Electrochem., 35, 751-756 (2005)
・“”, B. Pal, T. Torimoto, K. Iwasaki, T. Shibayama, H. Takahashi, and B. Ohtani, J. Phys. Chem. B, 108, 18670-18674 (2004)
・, S. Kuwabata, K. Ueda-Sarson, and T. Torimoto, Chem. Lett., 33, 1344-1345 (2004)
・“”, K. Iwasaki, T. Torimoto, T. Shibayama, H. Takahashi, and B. Ohtani, J. Phys. Chem. B, 108, 11946-11952 (2004)
・“”, T. Torimoto, Y. Aburakawa, Y. Kawahara, S. Ikeda, and B. Ohtani, Chem. Phys. Lett., 392, 220-224 (2004)
・, R. Villacres, S. Ikeda, T. Torimoto, B. Ohtani, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 160, 121-126 (2003)
・, T. Torimoto, J. P. Reyes, S.-y. Murakami, B. Pal, B. Ohtani,  J. Photochem. Photobiol. A Chem., 160, 69-76 (2003)
・, S. Ikeda, C. Abe, T. Torimoto, B. Ohtani,  J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 160, 61-67 (2003)
・, S. Ikeda, N. Sugiyama, S. Murakami, H. Kominami, Y. Kera, H. Noguchi, K. Uosaki, T. Torimoto, and B. Ohtani, Phys. Chem. Chem. Phys., 5, 778-783 (2003)
・, T. Torimoto, J. P. Reyes, K. Iwasaki, B. Pal, T. Shibayama, K. Sugawara, H. Takahashi, and B. Ohtani, J. Am. Chem. Soc., 125, 316-317 (2003)
・, T. Torimoto, N. Nakamura, S. Ikeda, and B. Ohtani, Phys. Chem. Chem. Phys., 4, 5910-5914 (2002)
・l, S. Ikeda, C. Abe, T. Torimoto, and B. Ohtani, Electrochemistry, 70, 442-445 (2002)
・, T. Torimoto, S. Si, and B. Ohtani, Electrochemistry, 70  438-441 (2002)

・ , T. Torimoto,  S. Takabayashi, H. Mori, and S. Kuwabata, J. Electroanal. Chem., 522, 33-39 (2002)
・, T. Torimoto, H. Kontani, Y. Shibutani, S. Kuwabata, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem. B, 105, 6838-6845 (2001)
・, H. Yoneyama and T. Torimoto, Catal Today, 58, 133-140 (2000)(Review)
・, T. Torimoto, A. Obayashi, S. Kuwabata, H. Yasuda, H. Mori, and H. Yoneyama,Langmuir,16, 5820-5824 (2000)
・, T. Torimoto, N. Tsumura, H. Nakamura, S. Kuwabata, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Electrochim. Acta, 45, 3269-3276 (2000)
・, T. Torimoto, A. Obayashi, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, Electrochem. Commun., 2, 359-362 (2000)
・, M. Miyake, T. Torimoto, M. Nishizawa, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Langmuir, 15, 2714-2718 (1999)
・, T. Torimoto, N. Tsumura, M. Miyake, M. Nishizawa, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Langmuir, 15, 1853-1858 (1999)
Photoelectrochemical Characterization of Nearly Monodisperse CdS Nanoparticles-Immobilized Gold Electrodes, M. Miyake, T. Torimoto, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Langmuir, 15, 1503-1507 (1999)
・, T. Torimoto, M. Yamashita, S. Kuwabata, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem. B, 103, 8799-8803 (1999)
・, T. Torimoto, H. Kontani, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Chem. Lett., 379-380 (1999)
・, N. Takeda, T. Torimoto, and H. Yoneyama, Bull. Chem. Soc. Jpn., 72, 1615-1621 (1999)
・, H. Yoneyama, H. Kanemoto, N. Takeda, and T. Torimoto, Z. Phys. Chem., 213, 43-48 (1999)
・, B.-J. Liu, T. Torimoto, and H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 115, 227-230 (1998)

・, B.-J. Liu, T. Torimoto, and H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 113, 93-97 (1998)
・, T. Torimoto, H. Nishiyama, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, J. Electrochem. Soc., 145, 1964-1968 (1998)
・, N. Takeda, N. Iwata, T. Torimoto, and H. Yoneyama, J. Catal., 177, 240-246 (1998)
・, M. A. Fox, J. V. Grant, D. Melamed, T. Torimoto, C.-y. Liu, and A. J. Bard, Chem. Mater., 10, 1771-1776 (1998)
・, T. Torimoto, S. Nagakubo, M. Nishizawa, and H. Yoneyama, Langmuir, 14, 7077-7081 (1998)
・, N. Takeda, M. Ohtani, T. Torimoto, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem. B, 101, 2644-2649 (1997)
・, B.-J. Liu, T. Torimoto, H. Matsumoto, and H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 108, 187-192 (1997)
・, T. Torimoto, Y. Okawa, N. Takeda, and H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 103, 153-157 (1997)
・, T. Torimoto, R. J. Fox, III, and M. A. Fox, J. Electrochem. Soc., 143, 3712-3717 (1996)
・, T. Torimoto, S. Ito, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, Environ. Sci. Technol., 30, 1275-1281 (1996)
・, H. Yoneyama and T. Torimoto, Adv. Mater., 7, 492-494 (1995) (Review)
・, H. Uchida, S. Hirao, T. Torimoto, S. Kuwabata, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Langmuir, 11, 3725-3729 (1995)
・, N. Takeda, T. Torimoto, S. Sampath, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem., 99, 9986-9991 (1995)
・, H. Inoue, N. Ichiroku, T. Torimoto, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Langmuir, 10, 4517-4522 (1994)
・, T. Torimoto, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem., 98, 3036-3043 (1994)
・, T. Torimoto, K. Maeda, J. Maenaka, and H. Yoneyama, J. Phys. Chem., 98, 13658-13664 (1994)
・, T. Torimoto, K. Maeda, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Chem. Lett., 977-980 (1994)
・, T. Torimoto, H. Uchida, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, J. Am. Chem. Soc., 115, 1874-1880 (1993)
・, H. Inoue, T. Torimoto, T. Sakata, H. Mori, and H. Yoneyama, Chem. Lett., 1483-1486 (1990)

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИRelated News


Ras tanura beach photos
Photo video maker free download full version
Calgary photo radar locations
Face photo effects online free
National geographic photo slideshow
How to be more creative in photography
Sheryl crow underwear photo